صفحه اول > اخبار و هشدارها

 

کنترل دسترسی کودکان با اسکن دست

 

10 فوریه 2005 - 22 بهمن 1383

کامپیوترهای آینده خواهند توانست با استفاده از یک دستگاه مافوق صوت که سن کودکان را از روی استخوان دستشان تشخیص می دهد، دسترسی آنان را به سایتهای اینترنتی محدود کنند.

این فناوری “ تشخیص گروه سنی “ یا Age-Group Recognition ) AGR ) نامیده می شود. شرکت i-Mature قصد دارد با همکاری RSA این فناوری را برای بازار کامپیوترهای خانگی عرضه کند.

کاربران برای دسترسی به سایتهایی که تایید هویت نیاز دارد، مشت خود را روی دستگاه قرار می دهند. این دستگاه مافوق صوت تراکم استخوان را در بلندترین استخوان انگشت وسط اندازه گیری می کند و بدین طریق سن فرد را اندازه گیری می کند.

هنوز گزارشی از میزان دقت این دستگاه منتشر نشده است. این دستگاه می تواند در ترکیب با سایر فناوری های بیومتریک برای تشخیص هویت به کار گرفته شود. این دستگاه می تواند به صورت منفرد ارائه شود و یا در صفحه کلید تعبیه شود.